ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣMΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣMOΥ

Προβολή μέσω πανοραμικών
περιηγήσεων
Προβολή μέσω ειδικού
εξοπλισμού (flying bird)

‘Εικονικές περιηγήσεις Κάστρων