Παραδείγματα χρήσης μοντέλων εδάφους: Καταγραφή διατομών ρεμμάτων, με την σωστή μέτρηση μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της υδάτινης μάζας που θα τα διαπεράσει και να εστιάσουμε σε προβληματικά σημεία που ενδεχομενα θα προκαλέσουν φυσικές καταστροφές. Έτοιμα μοντέλα για μελέτες οδομετρίας. Δεν απαιτείται μέτρηση πεδίου.

Παραδείγματα χρήσης μοντέλων εδάφους:
Καταγραφή διατομών ρεμμάτων, με την σωστή μέτρηση μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία της υδάτινης μάζας που θα τα διαπεράσει και να εστιάσουμε σε προβληματικά σημεία που ενδεχομενα θα προκαλέσουν φυσικές καταστροφές. Έτοιμα μοντέλα για μελέτες οδομετρίας. Δεν απαιτείται μέτρηση πεδίου.

  • Αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων.
  • Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα

Αναπαράσταση Αρχαίας Κορίνθου Virtual Tours