Σύστημα πλήρους Κινητής Χαρτογράφησης και Αποτύπωσης με παραγωγή δεδομένων υψηλής ακρίβειας, σε
συνδυασμό με πανοραμικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.
• Πλήρης θεώρηση χώρων και περιοχών, που απαλλάσσει από την ανάγκη επιτόπιας παρουσίας!

Οι εικόνες έχουν εξαχθεί από το Σύστημα Κινητής Χαρτογράφησης της εταιρείας μας.